תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר "שובר אגרסיבי" (להלן ה"אתר")

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת למגוון מסעדות ובתי אוכל (להלן: "הספקים") להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים (להלן: "השוברים"). 


1.      כללי

א. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

ג. כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

ד. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

ה. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

ו. למען הסר ספק, בהירשמות "לדיוור היומי" (או כל סוג דיוור אחר) אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות מהאתר. מטרת הדואר האלקטרוני/ מסרונים/התראות אחרות לעודד רכישה מהאתר ו/או להעברת מידע כדוגמת פרטים על ביצוע עסקה. אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני/מסרונים/התראות אחרות מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל: support@coupon-agresive.co.il.

ז. כמו-כן, בהרשמה לקבלת הדיוור מהאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח - 2008, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר.

ח. הסכמה לקבלת הודעות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר אשר תהינה זמינות באתר בכל עת.

ט. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.


2.      מי רשאי להשתמש באתר

א.      כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1.  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 2.  למשתמש מלאו 18 שנים;
 3.  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 4.  המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
 5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 6. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ב.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.


3.      המכירה ותנאי המכירה של השוברים

א. באמצעות האתר ספקים יכולים להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים.

ב. המכירות באתר, תהיינה לעיתים מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.

ג. השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם באופן כללי לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים. המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

ד. שובר שנרכש ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק בהתאם לשובר הרלוונטי. כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק.

ה. בנוגע לרכישת שוברים, משמעות הלחיצה על כפתור ה - "הזמן עכשיו", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי.

ו. המחירים של שוברי "שובר אגרסיבי" הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. המחירים של שוברי "שובר אגרסיבי" משקפים הנחה מסויימת בהתאם "למחיר המחירון" של בעלי העסקים השונים.

ז. בנוגע לרכישת שוברי "שובר אגרסיבי" יש לבחור את השוברים שיצטרפו "לסל הקניות" ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן: "הזמנה"). אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות השוברים במלאי. לאחר ההזמנה של שובר ישלח אישור ההזמנה ללקוח ישירות לדואר האלקטרוני שהזין בעת הרכישה. 


4.      רישום באתר

א. לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

 1. שם פרטי ושם משפחה;
 2. כתובת דואר אלקטרוני;
 3. מספר טלפון;
 4. פרטי כרטיס אשראי;
 5. כתובת למשלוח (במידת הצורך).

ב. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.


5.      תשלום

א. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

ב. הלקוח ישלם באתר סכום חלקי אשר יופיע בדף המוצר, את יתרת התשלום ישלם הלקוח בבית העסק בעת המימוש.

ג. רכישת שובר שאושרה מהווה רכישה של השירות ו/או המוצר המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר.

ד. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (או שירות תשלומים אחר כדוגמת שירות PayPal) שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה).

ה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏6 יחולו.


6.      ביטול רכישה מצד הרוכש

א. כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו (ראה בהמשך מספר הוראות רלוונטיות מתוך חוק הגנת הצרכן). בכל מקרה - לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר) אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברה.

ב. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

ג. ברכישה של שובר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת השובר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ד. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך.


7. ביטול רכישה מצד החברה

א. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר ככל ששולם.

ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. החברה רשאית לקבוע מעת לעת הטבות והנחות שונות למשתמשי האתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לבטל מראש ו/או בדיעבד עסקאות ו/או הטבות שניתנו למי מהמשתמשים באתר עקב מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או רשלנותם ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בחובת הנמקה.


8. אחריות

א. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.

ב. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידיו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לאתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. 

ד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהאתר נוקט פעולות למנוע תקלות כאמור.

ה. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


9. סודיות ופרטיות

א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

ד. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

ה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ו. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ז. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ח. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

ט. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.

י.  בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

10. דין ושיפוט

א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית הדין הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

11. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה.

ב. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

ג.  אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ד. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.